• Przekaż 1,5% podatku na działalność naszej szkoły

  Przekaż 1,5% podatku na działalność naszej szkoły

 • VII Turniej Gier Logicznych, Strategicznych i Komputerowych

  VII Turniej Gier Logicznych, Strategicznych i Komputerowych

 • Szkolny Turniej Tenisa Stołowego

  Szkolny Turniej Tenisa Stołowego

 • Walentynki – spotkanie z X Muzą i sport na wesoło

  Walentynki – spotkanie z X Muzą i sport na wesoło

 • Dyskoteka Walentynkowa

  Dyskoteka Walentynkowa

 • „Młodzież zapobiega pożarom”

  „Młodzież zapobiega pożarom”

 • Eliminacje do Turnieju EA FC 24

  Eliminacje do Turnieju EA FC 24

 • Turniej Szachowy o Mistrzostwo ZSP

  Turniej Szachowy o Mistrzostwo ZSP

 • 121

  Otwarcie strzelnicy wirtualnej

 • Staszic grał na WOŚP

  Staszic grał na WOŚP

 • Wspomnienie Studniówki 2024

  Wspomnienie Studniówki 2024

 • Wirtualna Strzelnica w ZSP im. Stanisława Staszica w Iłży

  Wirtualna Strzelnica w ZSP im. Stanisława Staszica w Iłży

 • Polonez na Rynku w Iłży

  Polonez na Rynku w Iłży

 • Uczniowie ze Staszica na warsztatach z dziedziny psychologii

  Uczniowie ze Staszica na warsztatach z dziedziny psychologii 

 • Studniówka 2024

  Studniówka 2024

ZASADY REKRUTACJI 2023/2024

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży

Informacja

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży

z dnia 28 lutego 2023r. w sprawie naboru na rok szkolny 2023/2024

Na podstawie:

 • 134, 135 oraz ar. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019r. poz. 1737)
 • Statutu Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w Iłży

Dyrektor Szkoły i Rada Pedagogiczna informują:

 1. W roku szkolnym 2023/24 planuje się utworzyć 2 klasy pierwsze technikum
  z rozszerzonym programem nauczania z następujących przedmiotów:
  •  
  • klasa Technik informatyk/Technik elektryk/Technik pojazdów samochodowych – 28 osób – z rozszerzeniem: matematyka, język angielski.
  • klasa Technik organizacji turystki/Technik handlowiec/Technik ekonomista –
    28 osób – z rozszerzeniem matematyka (geografia w TOT), język angielski .
  • 1 klasę Branżowej Szkoły I stopnia – 22 osoby w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, murarz, fryzjer, stolarz , wędliniarz, sprzedawca, monter instalacji sanitarnych, elektromechanik pojazdów samochodowych.
  • Planowane jest otwarcie 1 klasy Technikum z Oddziałem Przygotowania Wojskowego  z rozszerzeniem: język angielski.
   w zawodach: Technik pojazdów samochodowych, Technik Informatyk. Otwarcie uzależnione jest od decyzji Ministra Obrony Narodowej, która ma zapaść   w miesiącu marcu.

 

 1. Zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polskimatematyka, język angielski oraz:
  • dla kandydatów do klasy z TI/TE/TPS, informatyka;
  • dla kandydatów do klasy TOT/TH/TEK: geografia
  • dla kandydatów do klasy BS I stopnia , informatyka
  • dla kandydatów do klasy Technikum z Oddziałem Przygotowania Wojskowego: język polski, matematyka, język angielski, wychowanie fizyczne

 

 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, w postępowaniu  rekrutacyjnym są brane pod uwagę punkty przeliczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019r. poz. 1737) (maksymalnie 200 punktów). Kandydaci przyjmowani są wg największej osiągniętej sumarycznie liczby punktów.
 2. TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

Rodzaj czynności

Termin  w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

od 15 maja 2023 r.

do 19czerwca 2023 r. do godz. 1500

od 31 lipca 2023r.
do 2 sierpnia 2023r. do godz. 1500

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

od 23 czerwca 2023 r.
do 12 lipca 2023 r. do godz. 1500

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosku o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 12 lipca 2023 r.

 

do 3 sierpnia 2023 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

 27 lipca 2023 r.

do godz. 14

11 sierpnia 2023 r.

do godz. 14

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie.

od 15 maja 2023 r. do 24 lipca 2023 r.

od 31 lipca 2023 r.
do 9 sierpnia 2023 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

od 21 lipca 2023 r. do  26 lipca 2023 r. do godz. 1500

od 9 sierpnia 2023 r.
do 10 sierpnia 2023 r.

do godz. 1500

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

27 lipca 2023 r. do godz. 1400

11 sierpnia 2023 r. do godz. 1400

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

27 lipca 2023 r.

 11 sierpnia 2023 r.

Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 28 lipca 2023 r.

 do 14 sierpnia 2023 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 1 sierpnia 2023 r.

 do 16 sierpnia 2023 r.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

 W przypadku  uzyskania  zgody na otwarcie w Technikum klasy z Oddziałem Przygotowania Wojskowego  proces rekrutacji wyglądał będzie następująco:

 

L.p.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły do oddziału przygotowania wojskowego

od 15 maja 2023 r.

do 29 maja 2023 r. do godz.1500

od 31 lipca 2023 r.

do 02 sierpnia 2023 r. do godz.1500

2.

Określenie przez dyrektora szkoły i podanie do publicznej wiadomości, szczegółowego terminu przeprowadzenia prób sprawności fizycznej

do 12 maja 2023 r.

 

3.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

od 30 maja 2023 r.

do 12 czerwca 2023 r.

 

od 03 sierpnia 2023 r.

do 04 sierpnia 2023 r.

4.

Poddanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

termin: do 14 czerwca 2023 r.

do 07 sierpnia 2023 r.

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

od 23 czerwca 2023 r.

do 12 lipca 2023 r.

do godz. 1500

 

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 18 lipca 2023 r.

do 08 sierpnia 2023 r.

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

21 lipca 2023 r. o godz.1000

09 sierpnia 2023 r.

o godz.1000

9.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w klasie z Oddziałem Przygotowania Wojskowego oraz do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

od 21 lipca 2023 r.

do 29 lipca 2023 r.do godz. 1500

od 16 sierpnia 2023 r.

do 19 sierpnia 2023 r.

do godz. 1500

10

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

27 lipca 2023 r.

o godz. 1000

11 sierpnia 2023 r.

o godz.1000

Dyrektor Szkoły

Leszek Giemza

 

ul. Błazińska 5 , 27-100 Iłża

tel. +48 (48) 616-30-37
fax. +48 (48) 616-30-37
e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona szkoły: https://zspilza.pl

 

Dodatkowe dokumenty do klas OPW:

Regulamin rekrutacji to Technikum z OPW (docx). 

Regulamin rekrutacji to Technikum z OPW (pdf). 

Regulamin - test sprawności fizycznej (docx). 

Regulamin - test sprawności fizycznej (pdf). 

Orzeczenie lekarskie (docx). 

Orzeczenie lekarskie (pdf). 

Zgoda rodzica do przystąpienia do prób sprawności fizycznej (docx). 

Zgoda rodzica do przystąpienia do prób sprawności fizycznej (pdf). 

Zgoda rodzica na uczęszczanie do klasy OPW (docx). 

Zgoda rodzica na uczęszczanie do klasy OPW (pdf). 

 

 

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży to szkoła z 60 - letnią tradycją. Oferujemy:

 • życzliwą i profesjonalną kadrę nauczycielską;
 • nowoczesne warsztaty szkolne;
 • dobrze wyposażone pracownie przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących;
 • przegotowanie do egzaminów zawodowych i maturalnych;
 • bezpłatny kurs oraz egzamin SEP do 1 kV;
 • bezpłatny kurs nauki jazdy kategorii B (w wybranych zawodach);
 • dodatkowe zajęcia sportowe, wokalne, przedmiotowe;
 • udział w innowacjach pedagogicznych;
 • możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień spawalniczych, certyfikatów CISCO i Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Informacja o zawodach.

Technik Pojazdów samochodowych

 • planowanie i wykonywanie diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych;
 • bezpłatny kurs nauki jazdy kategorii B;
 • praca: stacje obsługi pojazdów i serwisy samochodowe.

Technik Pojazdów samochodowych - oddział przygotowania wojskowego

 • planowanie i wykonywanie diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych;
 • bezpłatny kurs nauki jazdy kategorii B;
 • praca: stacje obsługi pojazdów i serwisy samochodowe;

w ramach przygotowania wojskowego:

 • szkolenia poligonowe i strzeleckie;
 • ćwiczenia samoobrony;
 • wyjazdy do jednostek wojskowych;
 • pierwszeństwo w naborze do czynnej i terytorialnej służby wojskowej oraz dodatkowe punkty przy aplikacji na wojskowe uczelnie;

                                                                       Egzamin sprawnościowy: 31 maja 2023 r.

 

Technik informatyk:

 

 • tworzenie aplikacji internetowych;
 • projektowanie i administrowanie lokalnymi sieciami komputerowymi i bazami danych;
 • montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
 • praca: programiści, graficy komputerowi, serwisanci, administratorzy baz danych i sieci.

 

Technik informatyk - oddział przygotowania wojskowego

 

 • tworzenie aplikacji internetowych;
 • projektowanie i administrowanie lokalnymi sieciami komputerowymi i bazami danych;
 • montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
 • praca: programiści, graficy komputerowi, serwisanci, administratorzy baz danych i sieci.

w ramach przygotowania wojskowego:

 • szkolenia poligonowe i strzeleckie;
 • ćwiczenia samoobrony;
 • wyjazdy do jednostek wojskowych;
 • pierwszeństwo w naborze do czynnej i terytorialnej służby wojskowej oraz dodatkowe punkty przy aplikacji na wojskowe uczelnie;

                                                                       Egzamin sprawnościowy: 31 maja 2023 r.

 

Technik elektryk:

 

 • wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznej;
 • obsługa sieci niskiego i średniego napięcia;
 • praca: firmy budowlane, zakłady energetyczne i serwisujące urządzenia AGD, firmy instalujące fotowoltaikę.

Technik handlowiec:

 

 • prowadzenie działalności handlowej;
 • realizacja transakcji kupna i sprzedaży;
 • praca: sieci handlowe, sklepy, instytucje reklamy, promocji i marketingu, przedstawiciel handlowy.

Technik ekonomista:

 

 • obsługa specjalistycznych programów księgowych;
 • prowadzenie rachunkowości i obliczanie podatków;
 • praca: biura rachunkowe, banki, firmy konsultingowe, własna działalność

Technik organizacji turystyki:

 

 • projektowanie imprez turystycznych;
 • kompleksowe świadczenie usług turystycznych;
 • praca: biura podróży, hotele, punkty informacji turystycznej, urzędy miast.

Technik mechanik:

 

 • wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej;
 • wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metoda obróbki skrawaniem;
 • wykonywanie połączeń materiałów;
 • naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • praca: technolog, konstruktor, organizator przebiegu procesu wytwarzania maszyn i urządzeń, pracownik produkcji urządzeń technicznych, kontroler jakości.

Technik spawalnictwa:

 

 • projektowanie i wykonywanie spajania różnymi metodami;
 • projektowanie, organizacja i kontrola jakości procesów spajania w konstrukcjach i wyrobach spawanych;
 • praca: zakłady przemysłowe, przedsiębiorstwa budowlane, firmy zajmujące się obróbką metali.

Branżowa Szkoła I stopnia:

mechanik pojazdów samochodowych: bezpłatny kurs nauki jazdy kategorii B; praktyka w warsztatach szkolnych

wielozawodowcy: praktyczna nauka zawodu u pracodawcy (sam wybierzesz zawód u dowolnego pracodawcy, np. cukiernik, stolarz, sprzedawca, piekarz)

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Podanie o przyjęcie do odpowiedniego typu szkoły
 • 2 fotografie (podpisane na odwrocie)
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • Zaświadczenie lekarskie

 

Informacji udziela i zapisy przyjmuje sekretariat Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. St. Staszica w Iłży

ul. Błazińska 5.

tel/fax.48 616 3037

e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.zspilza.pl

Instytucje i partnerzy