Eliminacje do Turnieju FIFA 2023

 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży

Godziny pracy

poniedziałek

10 30 -11 30

wtorek

9 4-13 40

środa

30 -10 30 i 12 20 -14 20

czwartek

11 15 -14 15

piątek

50 -10 20 i 11 20 -11 50

 

O bibliotece

Biblioteka szkolna znajduje się na dole w nowszej części szkoły. 

Zajmuje dwa pomieszczenia: wypożyczalnię i salę ze stanowiskiem komputerowym podłączonym do Internetu. W bliskiej odległości od biblioteki położona jest pracownia multimedialna.

Ze zbiorów biblioteki szkolnej korzysta około 370 czytelników:

● uczniowie
● nauczyciele i pracownicy administracji

Biblioteka wyposażona jest w komputerowy program, dzięki któremu utworzona została komputerowa baza danych, obejmująca m.in. katalogi:

● alfabetyczny
● tytułowy
● przedmiotowy
● UKD

Utworzone katalogi pozwalają na szybkie wyszukanie potrzebnych informacji np. hasła, tytułu, słowa kluczowego, symbolu UKD oraz ilości posiadanych przez bibliotekę pozycji.

Dostępne są następujące sposoby wyszukiwania pozycji książkowych:

● według hasła głównego- przeszukiwanie w katalogu alfabetycznym
● według tytułu – przeszukiwanie w katalogu tytułowym
● według słów kluczowych – przeszukiwanie katalogu przedmiotowego
● według symbolu UKD – przeszukiwanie katalogu systematycznego UKD

W efekcie tych poszukiwań otrzymujemy opisy bibliograficzne pozycji, które pasują do podanej informacji. Szczegółowych informacji na temat sposobu wyszukiwania udziela nauczyciel bibliotekarz. W pracę biblioteki zaangażowania jest młodzież szkolna pomagając w pracach technicznych oraz w udostępnianiu księgozbioru.

Zbiory

Biblioteka szkolna ZSP posiada uniwersalne zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy, które służą kształceniu i doskonaleniu zawodowemu nauczycieli oraz realizacji programu nauczania i wychowania uczniów. W zbiorach biblioteki zgromadzone są wydawnictwa zwarte i ciągłe oraz zbiory specjalne.


Wydawnictwa zwarte, które stanowią podstawową część zbiorów biblioteki – to publikacje jedno lub wielotomowe, stanowiące całość treściową i poligraficzną niezależnie od tego, czy ukazują się od razu w całości, czy poszczególnymi tomami. Zaopatrzone są w odrębne tytuły (w odróżnieniu od wydawnictw ciągłych) i są pracą jednego lub wielu autorów. Do wydawnictw zwartych gromadzonych w bibliotece należą różnego rodzaju książki, podręczniki, broszury itp.Do chwili obecnej biblioteka zgromadziła ponad 7000 woluminów druków zwartych. W księgozbiorze biblioteki przeważa literatura piękna, czyli beletrystyka, obejmująca powieść, nowelę, opowieść, reportaż literacki. Stanowi ona łącznie z lekturami szkolnymi około 60% zbiorów. Pozostałą część księgozbioru stanowi literatura niebeletrystyczna, która obejmuje cały obszar piśmiennictwa, z wyjątkiem literatury pięknej i zalicza się do niej literaturę naukową i popularnonaukową.

 Zgromadzone są tu wydawnictwa z różnych dziedzin wiedzy, m.in. nauk humanistycznych, ścisłych i technicznych, społeczno-ekonomicznych, prawa i administracji oraz mechanicznych. Szczególną uwagę zwraca się na gromadzenie wydawnictw dotyczących naszego regionu i profilu szkoły.
Ze zbiorów biblioteki wyodrębniony jest księgozbiór podręczny, na który składają się: encyklopedie, słowniki językowe i rzeczowe, leksykony, poradniki, atlasy, informatory, roczniki, albumy i inne.

 Obok wydawnictw zwartych znaczną część zbiorów biblioteki stanowią wydawnictwa ciągłe, do których zalicza się: gazety, czasopisma, publikacje nieperiodyczne i wydawnictwa seryjne.
Biblioteka gromadzi również zbiory specjale, obejmujące materiały audiowizualne, literaturę firmową, dokumenty życia społecznego i odbitki kserograficzne.


Zbiory tekstowe biblioteki uzupełniają dokumenty życia społecznego, przede wszystkim afisze, plakaty, foldery, fotografie, gazetki szkolne, programy różnych imprez, prospekty turystyczne, wydawnictwa okolicznościowe itp. Ich treść dotyczy głównie Iłży, szczególnie kultury i oświaty, spraw społeczno-politycznych i gospodarczych.
Dokumenty te mają duże znaczenie informacyjne, dostarczają bowiem wiadomości o życiu i wydarzeniach szkoły oraz działalności różnych instytucji kulturalnych i oświatowych. Zgromadzone zbiory udostępnia się w dwóch formach:

● bezpośredniej (prezencyjnej) oznaczającej udostępnianie zbiorów na miejscu,
● pośredniej polegającej na przekazywaniu zbiorów do użytkowania poza bibliotekę. 

W bibliotece stosuje się rzeczowy system przechowywania zbiorów zgodnie z UKD (wewnątrz działów alfabetycznie).

Biblioteka stale wzbogaca i uzupełnia zbiory o nowości wydawnicze.

Czasopisma

DZIENNIKI:

Gazeta Wyborcza www.gazeta.pl
Rzeczpospolita www.rzeczpospolita.pl

CZASOPISMA METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI:

Biblioteka w szkole www.vulca.edu.pl/biblioteka/
Biologia w szkole www.wsipnet.pl/czasopisma/biologia.html
Chemia w szkole www.wsipnet.pl/czasopisma/chemia.html
Geografia w szkole www.wsipnet.pl/czasopisma/geografia.html
Matematyka www.wsipnet.pl/czasopisma/matematyka .html
Polonistyka www.wsipnet.pl/czasopisma/polonistyka.html
Poradnik bibliotekarza http://ebib.oss.wroc.pl/czasopisma/czas2.html
Wiadomości historyczne www.wsipnet.pl/czasopisma/wh.html

CZASOPISMA MŁODZIEŻOWE:

Cogito www.cogito.com.pl/index.php?/=pl-1

CZASOPISMA FACHOWE:

Gazeta prawna www.gazetaprawna.pl
Głos nauczycielski www.glos.pl
Rachunkowość www.rachunkowosc.com.pl

CZASOPISMA POPULARNONAUKOWE:

Aura www.aura.krakow.pl
Poznaj swój kraj www.psk.amos.waw.pl/index.html
Dziennik Ustaw www.cokprm.gov.pl/mm/sklep/dziust
Monitor Polski www.cokprm.gov.pl

CZASOPISMA URZĘDOWE:

Dziennik Ustaw www.cokprm.gov.pl/mm/sklep/dziust
Monitor Polski www.cokprm.gov.pl

Przydatne adresy

Biblioteka Narodowa http://www.bn.org.pl/
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu http://www.men.waw.pl/
MOL program obsługi biblioteki szkolnej http://www.mol.pl
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich http://ebib.oss.wroc.pl/sbp/

Encyklopedia internautica http://encyklopedia.interia.pl/
Internetowa Encyklopedia PWN <span">http://encyklopedia.wp.pl/
Skarbnica literatury polskiej http://www.literatura.zapis.nat.pl/start.htm

Matura http://www.matura.pl
Portal edukacyjny http://www.szkola.net.pl
Studia http://www.studiuj.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna http://www.cke.edu.pl/
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie <span">http://www.oke.waw.pl/
Informatory maturalne http://www.cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=54&Itemid=69

 

Regulamin

I. Prawa i warunki korzystania

1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a także rodzice uczniów.
2. Biblioteka udostępnia swe zbiory od września do czerwca włącznie, każdego roku szkolnego.
3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
4. W bibliotece należy zachować ciszę.
5. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie wypożyczonych zbiorów. Zauważone uszkodzenia lub zniszczenia należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
6. Wszystkie wypożyczone materiały należy zwrócić na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
7. Czytelnicy (pracownicy, uczniowie) opuszczający szkołę zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką na podstawie karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

II. Wypożyczanie książek

1. Biblioteka udostępnia zbiory wyłącznie na osobiste konto czytelnika.
2. Osoby zgłaszające się do biblioteki obowiązane są na żądanie nauczyciela bibliotekarza okazać ważną legitymację szkolną lub służbową.
3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres nie dłuższy niż 30 dni. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.
4. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej (kary pieniężne, praca na rzecz biblioteki, okresowe wstrzymanie wypożyczeń, zatrzymanie świadectwa).
5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
6. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.

Zapraszamy do "Staszica"!

Film promujący kierunek technik informatyk w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży. Obejrzyj ten krótki film i przekonaj się, że warto kształcić się w "Staszicu" na kierunku technik informatyk. To jest twoja przyszłość!

 

Prezentacja kierunku technik informatyk. Najbardziej popularnego kierunku w Staszicu!

Prezentacja zawodu technik elektryk

Prezentacja zawodu technik pojazdów samochodowych oraz szkoły branżowej I-go stopnia

Prezentacja warsztatów szkolnych Staszica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Tu jesteśmy