ZASADY REKRUTACJI 2022/2023

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży

Informacja

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży

z dnia 18 lutego 2022r. w sprawie naboru na rok szkolny 2022/2023

 

Na podstawie:

 • 134, 135 oraz ar. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół
  i placówek (Dz. U. z 2019r. poz. 1737)
 • Statutu Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w Iłży

 

Dyrektor Szkoły i Rada Pedagogiczna informują:

 1. W roku szkolnym 2022/23 planuje się utworzyć 2 klasy pierwsze technikum z rozszerzonym programem nauczania z następujących przedmiotów:
  • klasa Technik informatyk/Technik elektryk/Technik pojazdów samochodowych – 32 osoby – z rozszerzeniem: matematyka (geografia), język angielski.

 

 • klasa Technik organizacji turystki/Technik handlowiec/Technik ekonomista –
   32 osoby – z rozszerzeniem matematyka(fizyka), język angielski.

 

oraz 1 klasę Branżowej Szkoły I stopnia – 26 osób w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, murarz, fryzjer.

 

 1. Zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski oraz:
  • dla kandydatów do klasy z TI/TE/TPS, informatyka;
  • dla kandydatów do klasy TOT/TH/TEK: geografia

 

 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole,
  w postępowaniu  rekrutacyjnym są brane pod uwagę punkty przeliczone zgodnie
  z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019r. poz. 1737) (maksymalnie 200 punktów). Kandydaci przyjmowani są wg największej osiągniętej sumarycznie liczby punktów.

 

 1. TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

Rodzaj czynności

Termin  w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

od 16 maja 2022 r.

do 20 czerwca 2022 r. do godz. 1500

Od 01 sierpnia 2022r.
do 3 sierpnia 2022r. do godz. 1500

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

od 24 czerwca 2022r.
do 13 lipca 2022r. do godz. 1500

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosku o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 13 lipca 2022r.

 

do 3 sierpnia 2022r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

 20 lipca 2022r.

12 sierpnia 2022r.

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie.

od 16 maja 2022r. do 25 lipca 2022r.

Od 01 sierpnia 2022r.
do 12 sierpnia 2022r.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

od 21 lipca 2022r. do  27 lipca 2022r. do godz. 1500

Od 16 sierpnia 2022r.
do 18 sierpnia 2022r.

do godz. 1500

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28 lipca 2022r. do godz. 1400

19 sierpnia 2022r.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

28 lipca 2022r.

 

Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

Do 29 lipca 2022r.

 

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 2 sierpnia 2022r.

 

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

Dyrektor Szkoły

Dariusz Leśkiewicz

 

ul. Błazińska 5 , 27-100 Iłża

tel. +48 (48) 616-30-37
fax. +48 (48) 616-30-37
e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona szkoły: https://zspilza.pl

Pobierz podanie do naszej szkoły (docx). 

Pobierz podanie do naszej szkoły (pdf). 

Podanie można wysłać:

drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 drogą korespondencyjną na adres: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży, ul. Błazińska 5, 27-100 Iłża

 wrzucając podanie do skrzynki pocztowej znajdującej się bezpośrednio przed szkołą

  

 


TECHNIKUM

Technik informatyk          POLECAMY!!!

Kwalifikacje:

 • montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1) wykonuje montaż komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych;

2) projektuje lokalne sieci komputerowe i administruje nimi;

3) tworzy aplikacje internetowe i bazy danych oraz administruje bazy;

4) potrafi tworzyć i obrabiać grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych;

5) potrafi zabezpieczać strony internetowe oraz bazy danych,

6) zarządza witrynami i aplikacjami internetowymi.

Technik informatyk może znaleźć zatrudnienie jako:

– administrator sieci,

– serwisant sprzętu komputerowego,

– programista,

– grafik komputerowy,

– webmaster.

Podstawa programowa technik informatyk

 

Technik handlowiec


Kwalifikacje:

 • prowadzenie sprzedaży
 • prowadzenie działalności handlowej

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;

2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;

3) prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;

4) organizowania i prowadzenia działalności handlowej;

5) zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Dobra znajomość komputera i ekonomicznych programów komputerowych, dwa języki obce i język obcy zawodowy.

Technik handlowiec może znaleźć zatrudnienie: 

– w przedsiębiorstwach handlowych na stanowiskach w obszarze prac ekonomiczno – biurowych, jako specjalista do spraw marketingu, w działach handlowych czy księgowości,

– na stanowiskach: specjalista ds. zaopatrzenia, sprzedaży, obsługi klienta,

– jako przedstawiciel handlowy, akwizytor,

– w przedsiębiorstwach logistycznych,

– prowadząc własną działalność gospodarczą w branży handlowo – marketingowej.

Podstawa programowa technik handlowiec

 

 

Technik pojazdów samochodowych


Kwalifikacje:

 • obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • organizacja i prowadzenie obsługi pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;

2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;

3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.

Technik pojazdów samochodowych może znaleźć zatrudnienie:
-w warsztacie samochodowym,

-w zakładach produkcji samochodów,

– w salonach sprzedaży samochodów,
– w stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,
– w sklepach i hurtowniach motoryzacyjnych,
– w przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
– w zakładach likwidacji pojazdów samochodowych,
– na stacjach paliw,
– w innych zakładach związanych z szeroko pojętą motoryzacją,
– mogą prowadzić również własną działalność gospodarczą.

Podstawa programowa technik pojazdów samochodowych

 

Technik organizacji turystyki


Kwalifikacje:

 • prowadzenie i realizacja imprez i usług turystycznych
 • prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej  jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania działalności turystycznej;

2) organizowania imprez i usług turystycznych;

3) obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych;

4) rozliczania imprez i usług turystycznych.

Podstawa programowa technik obsługi turystycznej

 

Technik ekonomista  

Kwalifikacje:

 • planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
 • prowadzenie rachunkowości

Zdobyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentom prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie w działach księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu

Podstawa programowa technik ekonomista

  

Technik elektryk

Kwalifikacje:

 • montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Absolwent uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji, montażu, eksploatacji, naprawach i utrzymywaniu w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną.

Podstawa programowa technik elektryk

  

Technik spawalnictwa 

Zdobędziesz trzy kwalifikacje:

 • montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spawalnictwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) potrafi wykonywać połączenia spawane różnymi metodami spawalniczymi: spawanie w osłonie gazów ochronnych MIG/MAG i TIG, spawanie gazowe, spawanie elektryczne,

2) potrafi zaprojektować połączenia konstrukcyjne oraz części maszyn przy pomocy oprogramowania typu CAD,

3) posiada umiejętności oceny złączy spawanych i obsługuje urządzenia kontrolno-pomiarowe,

Absolwent otrzymuje książeczkę spawacza oraz certyfikat Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na wybrane metody spawania.

 Technik spawalnictwa może znaleźć zatrudnienie:

– w budownictwie przemysłowym,

– przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych,

– zakładach usługowo-naprawczych jako specjalista z zakresu łączenia metali,

– na stanowiskach nadzoru technicznego, jako technolog, konstruktor, organizator przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,

– jako kontroler jakości, konserwator i pracownik z zakresu utrzymania ruchu.


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 Zapewniamy zawód i (po szkole branżowej II stopnia) maturę. To znaczy uczysz się tego co Cię interesuje, zdobywasz przyszłą pracą, zdajesz maturę i idziesz na studia. Zainteresowany? Wybierz.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym do wyboru przez ucznia:

 • matematyka
 • fizyka
 • język angielski
 • chemia
 • geografia
 • informatyka
 • biologia

 

OFERTA DLA UCZNIÓW

 • Możliwość uczestniczenia w pracach szkolnego radiowęzła
 • Szkolne Koło Sportowe - sekcje: piłka nożna, piłka koszykowa, piłka siatkowa i tenis
 • Koła zainteresowań przedmiotowe
 • Komputerowe projektowanie CAD
 • Diagnostyka samochodowa
 • Szkoła umożliwia zdobycie uprawnień spawalniczych wydawanych przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach w zakresie spawania gazowego (311), elektrodą otuloną (111) oraz w osłonie CO2 (135).
 • Posiadamy certyfikaty do prowadzenia kursów.
 • Szkoła umożliwia zdobycie Certyfikatów CISCO: ITE, CCNA1, CCNA2 i wielu innych.
 • Bezpłatny kurs nauki prawa jazdy kat. B — na wybranych kierunkach

 

BAZA

W budynku szkolnym i warsztatach szkolnych znajdują, się dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe:

 • komputerowe
 • techniczna
 • diagnostyki samochodowej
 • technologiczna
 • elektryczna i elektroniczna
 • sieci komputerowych

Na terenie szkoły znajduje się pełnowymiarowa sala gimnastyczna do gier zespołowych, boisko do piłki ręcznej i tenisa.

Szkoła posiada szybki dostęp do Internetu (DSL) i pracownię komputerowego wspomagania projektowania CAD.

Mamy własne warsztaty szkolne oraz samochód marki Toyota do  nauki jazdy dla uczniów oraz plac manewrowy.

 

Jeżeli chcesz zdobyć atrakcyjny zawód i tytuł technika przyjdź do nas!

 

Zapewniamy:

 • Przyjazną, życzliwą atmosferę
 • Wszechstronną opiekę
 • Pomoc dydaktyczną i wychowawczą
 • Zdobycie zawodu uczniom o różnym stopniu zdolności
 • Szkoła uczy dwóch języków obcych i języka obcego zawodowego
 • Młodzież  może otrzymać stypendium Starosty

Dysponujemy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą pedagogiczną.

Uczymy i wychowujemy w ścisłej współpracy  z rodzicami uwzględniając ich oczekiwania i ambicje. Systematycznie rozwijamy naszą bazę.

Nauka w szkole jest bezpłatna.

 

 

 

 

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Podanie o przyjęcie do odpowiedniego typu szkoły
 • 2 fotografie (podpisane na odwrocie)
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • Zaświadczenie lekarskie

 

Informacji udziela i zapisy przyjmuje sekretariat Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. St. Staszica w Iłży

ul. Błazińska 5.

tel/fax.48 616 3037

e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.zspilza.pl

Zapraszamy do "Staszica"!

Film promujący kierunek technik informatyk w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Iłży. Obejrzyj ten krótki film i przekonaj się, że warto kształcić się w "Staszicu" na kierunku technik informatyk. To jest twoja przyszłość!

 

Prezentacja kierunku technik informatyk. Najbardziej popularnego kierunku w Staszicu!

Prezentacja zawodu technik elektryk

Prezentacja zawodu technik pojazdów samochodowych oraz szkoły branżowej I-go stopnia

Prezentacja warsztatów szkolnych Staszica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Tu jesteśmy